Kerkdiensten in tijden van het Corona-virus

Vanaf 1 september is het weer mogelijk bij kerkdiensten aanwezig te zijn.
Meld daarvoor aan via https://app.kerktijd.nl/member/register/3f021114-53c5-4bb3-b309-dde1ba60d56d 
Het aantal plaatsen is beperkt en wordt verdeeld onder degenen die zich geregistreerd hebben via bovenstaande link. Digitaal wat minder handig? Laat het weten aan uw scriba op 06-18801009. Hopelijk tot snel!
 
De digitale kerkdienst kunt u blijven volgen op zondagochtend om 10:30u via deze link: https://tinyurl.com/Elthetokerk.
 
Op doordeweekse avonden is de kerk open van 19.30-20.00u als ''Open Kerk''. Hier is de gelegenheid om een kaarsje te branden of voor een moment van bezinning. Houdt u alstublieft wel rekening met het houden van voldoende afstand tot anderen (1,5 meter).  
 
Ook andere activiteiten, zoals de Filmavond, de koffie-ochtend, Samen Lezen, Re-Play en de Wijze Woensdag starten weer! 

 
De algemene regels van het Gebruiksplan blijven van kracht: 
- Houdt 1,5m afstand;
- Desinfecteer uw handen bij binnenkomst;
- Volg de routering daar waar deze is aangegeven;
- Blijf thuis bij klachten van (neus)verkoudheid, hoesten, benauwdheid, koorts of als u klachten hiervan heeft gehad in de afgelopen 24u, blijf thuis bij contact in de afgelopen 14 dagen met een COVID-19 positief getest persoon;
- Gebruik het toilet niet (in noodgevallen het invalide-toilet);
- Let op het maximaal aantal personen in het gebouw (de kerkdienst blijft ook online te volgen);
- Gemeentezang is vooralsnog helaas nog niet mogelijk;
- Collecte gaat via de CHRCH-app.
 
Hieronder leest u het gehele gebruiksplan

H. 2 Niet - georganiseerd gebruik Algemeen Gebruiksplan - versie 26-06-2020 
De Elthetokerk wordt vooral gebruikt door groepen personen. De regels voor hen worden hierna in H. 3 beschreven.
Het gebeurt echter ook geregeld dat een enkele persoon of enkele personen in niet- georganiseerd verband het pand gebruiken. Voor deze mensen geldt:
1) Meld uw bezoek bij de beheerder.
2) Houd overal in het pand 1,5 meter afstand tot andere mensen waarmee u geen huishouden vormt.
3) Handel conform de instructies die u in het gebouw vindt. Dat betekent onder meer dat u de handen reinigt met de daarvoor ter beschikking gestelde reinigingsmiddelen en dat u de routering volgt daar waar deze is aangegeven.
4) Reinig na afloop de gebruikte ruimtes en voorwerpen en objecten die u hebt aangeraakt (tafelbladen, stoelleuningen, deurknoppen en deurposten, lichtknoppen, etc.). Daarvoor te gebruiken desinfectiemateriaal zal aanwezig zijn, zoals ook in elke ruimte afvalbakken zullen staan om het gebruikte materiaal in te deponeren.
5) De toiletten mogen niet gebruikt worden. In noodgevallen mag het mindervalidentoilet gebruikt worden. Dit dient na gebruik te worden gereinigd conform instructies die in de toiletruimte te vinden zijn.
 
H. 3 Georganiseerd gebruik
Met georganiseerd gebruik bedoelen we gebruik ten behoeve van een activiteit of samenkomst van meerdere personen. Deze activiteiten/samenkomsten worden door een organisatie of persoon georganiseerd. Dit is vaak ook de huurder, maar dit hoeft niet altijd zo te zijn. De organisator en/of huurder wordt hierna 'de gebruiker' genoemd. De mensen die naar de samenkomst of activiteit komen, worden hierna 'bezoekers' genoemd. De volgende regels gelden met betrekking tot de toegang en gebruik van het gebouw:
1) De gebruiker draagt bij de eigen activiteit/bijeenkomst zorg voor de aanwezigheid van een duidelijk herkenbare, verantwoordelijke medewerker; deze persoon draagt namens de gebruiker zorg voor naleving van de regels tijdens het gebruik.
2) De gebruiker draagt er zorg voor dat de deuren van het gebouw zijn geopend zodat bezoekers geen deurklinken of klapdeuren hoeven aan te raken.
3) De gebruiker let er op dat de 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd indien bezoekers niet tot hetzelfde huishouden behoren.
4) De gebruiker geeft in de aanloop naar de samenkomst/activiteit aan de bezoekers de instructie dat ze thuis moeten blijven:
    a. bij (milde) klachten, zoals neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts (vanaf 38 graden) van de bezoeker zelf of een huisgenoot van bezoeker;
    b. als bezoeker de afgelopen 24 uur klachten (COVID-19 symptomen) heeft gehad;
    c. als bij bezoeker of diens huisgenoot in de afgelopen 14 dagen corona is vastgesteld.
5) De gebruiker ziet er op toe dat het maximaal aantal bezoekers per ruimte niet wordt overschreden; de wijze waarop gebruiker hierop toeziet, is de verantwoordelijkheid van gebruiker.
6) De gebruiker vraagt de bezoeker de handen in ieder geval bij binnenkomst van de ruimte te reinigen met desinfecterende handgel en afhankelijk van de duur en aard van de samenkomst/activiteit ook tussentijds de handen te reinigen met desinfecterende handgel.
7) Tenzij met de Elthetokerk anders is afgesproken, draagt de gebruiker er zorg voor dat tijdens de samenkomst/activiteit de ingang, de uitgang en de looproutes duidelijk staan aangegeven. Indien dit niet het geval is, wijst de gebruiker aan de bezoekers aan hoe de looproute is. 
8) De gebruiker heeft van te voren het benodigde aantal zitplaatsen klaargezet en wijst de bezoeker aan waar hij / zij plaats kan nemen.
9) De gebruiker wijst de bezoeker erop dat de garderobe niet gebruikt kan worden en vraagt de bezoeker jas en eventuele andere spullen mee te nemen de zaal in.
10) De gebruiker wijst de bezoeker er op dat toiletgebruik niet mogelijk is. In noodgevallen mag het mindervalidentoilet gebruikt worden. Als dat het geval is, wijst de gebruiker de bezoeker erop de hygiënerichtlijnen in het toilet na te volgen.
11) De gebruiker instrueert de bezoekers om na afloop van de bijeenkomst buiten geen groepjes te vormen, om op die manier te voorkomen dat buiten alsnog de 1,5 meter niet in acht wordt genomen.
12) Tijdens een activiteit kan koffie en thee worden aangeboden. In dat geval zorgt de gebruiker ervoor dat één persoon koffie en thee zet en uitschenkt. Aan vaste bezoekers vraagt de gebruiker om zelf een mok van huis mee te nemen en deze na afloop van de bijeenkomst ook weer mee naar huis terug te nemen. De gebruiker maakt voor andere bezoekers gebruik van wegwerpbekers.
13) De gebruiker draagt er zorg voor dat de gebruikte ruimte(s) na afloop van de bijeenkomst wordt/worden gereinigd en geventileerd, een en ander conform het hygiëneprotocol zoals opgesteld door de Elthetokerk en als bijlage bij dit algemene gebruiksplan gevoegd.
 
Met betrekking tot de hygiëne:
1) In het toilet zijn hygiëne-doekjes aanwezig en er hangt een hygiëne-instructie waarop staat: “Bij gebruik van het toilet dient men zich te houden aan de volgende instructies. Spoel het toilet door met de klep naar beneden, reinig de toiletbril met een hygiënedoekje, was de handen, reinig de kraan en alle deurkrukken met een hygiënedoekje”.
2) Na afloop van de samenkomst/activiteit moet de gebruiker de ruimte reinigen. Dat wil zeggen dat alle voorwerpen en objecten die zijn aangeraakt door de bezoekers moeten worden gereinigd: stoelen, tafels, sprekersgestoelte, deurkrukken, lichtknoppen, etc. De Elthetokerk stelt hiervoor voldoende desinfectans en reinigingsdoekjes beschikbaar. De gebruikte reinigingsdoekjes moeten in de aanwezige afvalbak gedeponeerd worden.
 
H. 4 Maatregelen met betrekking tot het beheer van het gebouw
1) De beheerder draagt zorg voor de aanschaf, plaatsing en eventuele vervanging van desinfecterende handgel, tissues, hygiëne-doekjes, bewegwijzering, stickers, waarschuwingsborden, hygiënevoorschriften en voor de aanschaf van voldoende (duurzaam) kartonnen bekers en lepeltjes.
2) De beheerder draagt zorg voor de aanschaf van koffie- en theevoorzieningen in de pantry, zodat gebruikers van de vergaderzaal niet naar de keuken hoeven te lopen.
3) De beheerder houdt bij de agendering van activiteiten rekening met een maximum van twee verschillende activiteiten tegelijkertijd in verschillende ruimtes.
4) De beheerder houdt bij de agendering van twee activiteiten op één dag in één ruimte voldoende tijd tussen de activiteiten voor reinigen en ventileren (richtlijn is 2 uur).
5) Bij incidentele verhuur organiseert de beheerder de reiniging en ventilatie van de ruimte na afloop van de bijeenkomst. 6) De beheerder stemt met de beroepskrachten (d.w.z de medewerkers van Buurthulp, Diaconaal Centrum en de predikant) de aanwezigheid in het gebouw af in verband met de capaciteit van de ruimtes. 
 
H. 5 Capaciteit per ruimte
De overheid heeft bepaald dat tot en met 30 juni bij een religieuze bijeenkomst maximaal 30 mensen zijn toegestaan als er onderling 1.5 meter afstand genomen kan worden en per 1 juli wordt het maximale aantal waarschijnlijk 100 personen. Het maximale aantal personen inclusief medewerkers, dat toegelaten kan worden per ruimte in de Elthetokerk is:
- Kerkzaal 20 personen
- Vergaderruimte 4 personen
- Pantry 2 personen
- Consistorie 2 personen
- Werkkamer Buurthulp / DCO 1 persoon
- Crèche 1 persoon
- Keuken 3 personen
- Eetlokaal LT 3 personen
Er is uitgegaan van individuele volwassen bezoekers. Bij een samenkomst/activiteit zouden meer bezoekers toegelaten kunnen worden, indien bezoekers samen een huishouden vormen. Het is dan aan de gebruiker om (vooraf) zeker te stellen dat de 1,5 meter afstand kan worden gehandhaafd. Aangezien er in de zomer niet zoveel activiteiten zijn, is de keuken tot 1 september beschikbaar voor de maaltijdverstrekking. De vergaderzaal, pantry en crèche en buitenruimte mogen tot 1 september gebruikt worden door leden van de Leefgemeenschap. De Leefgemeenschap en de medewerkers van de maaltijdverstrekking dienen zich uiteraard ook te houden aan de hiervoor geldende bepalingen (rondom georganiseerd of ongeorganiseerd gebruik)en dienen bij georganiseerd gebruik een specifiek gebruiksplan in te leveren.
 
H. 6 Besluitvorming en communicatie
De uitgangspunten van dit algemene gebruiksplan zijn vastgesteld door de kernraad van de Elthetokerk. De uitwerking is door de kernraad overgedragen aan de taakgroep corona, bestaande uit Geert Jan Nordeman, Liesbeth van Riessen en Anneke Oosterhuis. Uiteindelijk heeft het moderamen van de Elthetokerk dit algemene gebruiksplan goedgekeurd. Het algemene gebruiksplan wordt op de website van de Elthetokerk gepubliceerd en een link naar die webpagina wordt gedeeld in de Oostbrieven en interne communicatiemiddelen van de Elthetokerk. Gebruikers worden gewezen op het bestaan van dit algemene gebruiksplan. Het algemene gebruiksplan wordt aan hen ter hand gesteld met de uitnodiging om voor hun activiteit een specifiek gebruiksplan op te stellen. De specifieke gebruiksplannen die worden opgesteld door de gebruikers, worden toegestuurd aan de beheerder. De beheerder draagt zorg voor goedkeuring van het specifieke gebruiksplan door uiteindelijk het moderamen van de Elthetokerk.
 
H. 7 Slotbepaling
Met dit algemene gebruiksplan geeft de kernraad van de Elthetokerk invulling aan het protocol zoals voorgeschreven door de Protestantse Kerk Nederland. Dit algemene gebruiksplan zal aangepast worden zodra de regelgeving verandert. Alle gebruikers en huurders moeten de regels in het gebruiksplan volgen. Elke gebruiker moet een specifiek gebruiksplan indienen, dat moet worden goedgekeurd door de kernraad alvorens de activiteit mag starten.
 
H. 8 Relevante links
Protocol PKN: https://www.protestantsekerk.nl/verdieping/protocol-kerkdiensten-en-andere-kerkelijkebijeenkomsten/
Protocol jeugdactiviteit tijdens coronatijd: https://jongprotestant.protestantsekerk.nl/nieuws/protocol-jeugdactiviteiten-in-coronatijd/
Format gebruiksplan en corona drukwerk PKN: https://www.protestantsekerk.nl/nieuws/format-gebruiksplan-hesjes-voor-coordinatorenkerkdienst-vloerstickers-posters-etc-beschikbaar/
Gemeentelijke noodverordening: https://www.amsterdam.nl/nieuws/nieuwsoverzicht/coronavirus/noodverordening-15-juni/

 
Bijlagen:
1. Hygiëneprotocol
2. Specifiek gebruiksplan
3. Toelichting specifiek gebruiksplan 
 
BIJLAGE 1 Hygiëneprotocol Elthetokerk 26-06-2020
Dit hygiëneprotocol is bedoeld voor gebruikers van de Elthetokerk en is onderdeel van het Algemene Gebruiksplan. 
 
Persoonlijke hygiëne
Iedere bezoeker moet de handen wassen met het handreinigingsmiddel bij de zuil bij de ingang van de grote zaal of bij de ingang van de andere ruimtes. De handen worden, indien nodig, gedroogd met de aanwezige tissues. Gebruikte tissues worden gedeponeerd in de aanwezige afvalbak. De gebruiker moet In de zaal voldoende ruimte creëren tussen de stoelen en de tafels. De gebruiker plaatst zo weinig mogelijk spullen op de tafels. 
 
Reinigen van de gebruikte ruimte na de bijeenkomst
De gebruiker reinigt met een hygiëne-doekje alle gebruikte en aangeraakte objecten, zoals raakvlakken van stoelen, tafelblad, sprekersgestoelte, deurklinken en lichtknoppen. De gebruiker reinigt verder de piano, microfoon, microfoonstandaard, laptop en geluidsapparatuur indien deze gebruikt zijn. Na afloop van de bijeenkomst ventileert de gebruiker de ruimte door de deuren en de ramen 10 minuten tegen elkaar open te zetten. 
 
Toilet
Iedere bezoeker moet het toilet doorspoelen met de klep van de toiletbril naar beneden; Na gebruik van het toilet moet de bezoeker de handen wassen en alle aangeraakte objecten reinigen met een hygiëne-doekje: toiletbril, toiletdeksel, doorspoelknop, lichtschakelaar, deurklink, kraan etc. 
 
Keuken
De koks houden zich aan de voedselveiligheidsmaatregelen met betrekking tot de beheersing van de temperatuur van het voedsel, controle op de houdbaarheid en algehele netheid en hygiëne zoals beschreven in de Hygiëne Code / HACCP. In de keuken wordt gewerkt met handschoenen aan. Na het gebruik worden de handschoenen gedeponeerd in de afvalbak en worden de handen weer gewassen. Na het koken en afwassen worden alle aangeraakte objecten gereinigd met een vezeldoekje en allesreiniger. Dit zijn alle werkoppervlakken(aanrechten), gasstel, oven, afwasmachine. De oven en afwasmachine worden tevens machinaal gereinigd. De deuren van de koelkast en de vriezer worden gereinigd. De koffie- en theekannen worden uitgespoeld, het koffieapparaat wordt geborsteld en uitgespoeld. De vloer wordt geveegd en gedweild/geschrobd. Na het reinigen worden de afvalbakken geleegd en gereinigd. De afvalzakken worden naar de container gebracht en een nieuwe zak wordt in de afvalbakken gedaan. De gebruikte theedoeken, handdoeken en vezeldoekjes worden in de bak voor de vuile was gedeponeerd. 
 
Wasgoed
Het schone en vuile wasgoed (theedoek, handdoek, vezeldoekjes) worden gescheiden bewaard. De beheerder draagt zorg voor het wassen van de vuile was in een volledig wasprogramma. Na het wassen wordt de natte was gedroogd in een droogtrommel. 
 
Algemene richtlijnen voor de schoonmaak
Eerst worden de meest vuile vlakken schoongemaakt en vervolgens de minder vuile vlakken. Eerst moet er droog worden schoongemaakt (afstoffen, stofzuigen, vegen) en vervolgens wordt er nat schoongemaakt (vezeldoekje met allesreiniger.) Er wordt van hoog naar laag gewerkt en eerst worden de verticale vlakken gereinigd en daarna de horizontale vlakken. De schoonmaakmiddelen worden gebruikt volgens de richtlijnen op het product (temperatuur van het water en verhouding schoonmaakmiddel en water). 
 
Materialen beschikbaar gesteld door de Elthetokerk
In alle ruimtes is voldoende voorraad beschikbaar aan handreinigingsmiddel, tissues en hygiënedoekjes. In de hal, keuken en toilet hangt een instructie met betrekking tot handen wassen. In het toilet hangt een instructie met betrekking tot het reinigen van het toilet na gebruik.  
 
 
BIJLAGE 2. Specifiek Gebruiksplan 

 
BIJLAGE 3. Toelichting Specifiek Gebruiksplan
1) Vul uw naam, mailadres en telefoonnummer in op de stippellijn
2) Vul op de stippellijn in welke ruimte u gaat gebruiken. Hier hoeft niet te staan dat u in noodgevallen het mindervalidentoilet zult gebruiken.
3) Omschrijf hier wat u gaat doen, of bezoekers blijven zitten of rondlopen.
4) Vul het schema volledig in. De voornaam van de verantwoordelijke medewerker is voldoende.
5) Beschrijf hier hoe u de regels uit het algemene gebruiksplan gaat invullen, bijvoorbeeld:
a) Hoe is de medewerker herkenbaar voor bezoekers? Hesje? Badge? Waar staat deze persoon?
b) Hoe zorgt u ervoor dat bezoekers de 1,5 meter afstand handhaven? En bij de juiste stoel komen, en later weer op de juiste manier vertrekken? Door pijlen? Door aanwijzingen, zoja door wie?
c) Hoe voorkomt u filevorming binnen en buiten het gebouw?
d) U kunt hiervoor de plattegronden gebruiken.
e) Hoe is uw toelatingsbeleid in verband met het maximaal aantal bezoekers? Met een reserveringssysteem? Op uitnodiging? Of door de deur dicht te doen bij het maximale aantal bezoekers?
f) Hoe en wanneer informeert u bezoekers over toiletgebruik, garderobes?g) Zijn er consumpties en hoe regelt u dat? 
 
Specifiek ten aanzien van de erediensten
a) Wat wordt het toelatingsbeleid? Is dat op uitnodiging? Of vooraf reserveren? Hoe bewerkstelligt u dat alle leden een keer naar de dienst kunnen komen? Of maakt u onderscheid naar hen die wel en geen internet hebben/daar gebruik van maken? Hoe deelt u vervolgens de zaal in? Hoe bereidt u dat voor? Hoe communiceert u met de gemeente? Hoe gaat u om met onverwacht bezoek? (PKN stelt voor om circa 10% niet in te delen, zodat er ruimte is voor onverwacht bezoek). Etc, etc.
b) Avondmaal: Beschrijf hier welke keuzes u maakt rond de viering van het Heilig Avondmaal. Hoe richt u het avondmaal in? Met cupjes? Hoe werkt het klaarzetten op een tafel? Welke hygiënemaatregelen zijn er bij het inschenken en het snijden van het brood?
c) Doop: Beschrijf hier welke keuzes uw gemeente maakt rond de viering van de Heilige Doop.
d) Zang en muziek: gemeentezang is vooralsnog helaas niet mogelijk. Op welke manier geeft u zang en muziek vorm?
e) Collecteren: het gebruik van doorgeefzakken is niet mogelijk. We maken gebruik van de CHRCH-app. Wilt u daarop nog een aanvulling? Bijvoorbeeld door een bus bij de uitgang? Hoe wordt rijvorming dan voorkomen? Contant geld is een bron van bacteriën. Hoe wordt het geld geteld en hoe maakt u dat hygiënisch? Gelet op de voorschriften van het RIVM is het advies dit achterwege te laten. Indien u ervoor kiest om deze mogelijkheid wel te bieden, dan hier beschrijven hoe dit binnen de richtlijnen wordt vormgegeven.
f) Kinderoppas en -nevendienst: hoe wordt dit georganiseerd? Voor kinderen onder de 12 jaar geldt de 1,5 meter onderlinge afstand niet. Voor ouders en oppasmedewerkers wel. Hoe organiseert u dat?
g) Hoe houdt u rekening met kwetsbare mensen, waaronder mensen boven de 70 jaar? U kunt hiervoor gebruikmaken van de voorschriften van het RIVM op www.rivm.nl.
h) Hoe regelt u de techniek? Denk daarbij aan desinfecteren apparatuur.
i) Hoe wordt er na de samenkomst ontsmet? Denk aan alle onderdelen: piano, microfoons, standaards, etc.