Giften

De Elthetokerk is een van de 20 kerken van de Protestantse Gemeente te Amsterdam*. De Protestantse Gemeente Amsterdam is door de Belastingdienst erkend als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Daardoor mogen ook giften aan de Elthetokerk worden afgetrokken van de inkomstenbelasting.

 

Onze RSIN-gegevensANBI logo

Giften aan de Elthetokerk kunt u in uw aangifte verantwoorden als: ‘giften aan de Protestantse Gemeente te Amsterdam’, RSIN-nummer 818517669. Het algemene RSIN-nummer volstaat, de kerken bij de Protestantse Gemeente Amsterdam horen, hebben geen eigen RSIN-nummer.
Om een ANBI-instelling te kunnen zijn en blijven, moet de kerk aan bepaalde voorwaarden voldoen, zoals een optimale transparantie over bestuur, doel en beleidsplan en onze financiën. Op deze pagina vindt u daar alles over. De officiële ANBI-pagina van de Protestantse Gemeente Amsterdam vindt u hier.

Om ook als wijkgemeente transparant te zijn, vindt u op deze pagina de relevante gegevens voor onze kerk.

 

Wil je bijdragen aan jouw kerk?

Klik hier om online een bijdrage te doen aan de Elthetokerk. 

iDealU kunt ook via iDeal en bijdrage doen, of direct aan de Elthetokerk uw giften overmaken.
Onze bankgegevens:
- (eenmalige) giften naar de Elthetokerk: IBAN NL27 INGB 0000 4306 02 (onder vermelding van 'Protestantse Gemeente A'dam betreft Elthetokerk). 
- Giften via de diaconale rekening: IBAN NL 10 INGB 0004 6414 84 (onder vermelding van ‘Elthetokerkgemeente’)

Mocht u nog vragen hebben, dan verzoeken wij u contact op te nemen met Mirjam Hart ().

*Protestantse Gemeente te Amsterdam is de officiële naam. De organisatie noemt zichzelf echter Protestantse Kerk Amsterdam, omdat deze naam voor de niet-kerkelijke buitenwereld eenduidiger is. Bij ‘gemeente’ denken buitenstaanders al snel aan de overheid.

 

Stichting Vrienden van de Elthetokerk

In verband met de renovatie van het gebouw in 2011-2012 is de Stichting Vrienden van de Elthetokerk (KvK 34357123) opgericht. Deze stichting gaat door met haar werk, en besteedt ontvangen giften aan activiteiten van de Elthetokerk. Giften kunnen gestort worden op NL78 RABO 0152 5381 35, tnv Stichting Vrienden van de Elthetokerk.

 

Algemene gegevens

Naam: Elthetokerk, voorganger Martijn van Laar ()
Postadres: Javastraat 118
Postcode en plaats: 1094 HP Amsterdam
Website: www.elthetokerkamsterdam.nl
Telefoonnummer: 020 – 776 5618
E-mail:
Bankgegevens: NL 10 INGB 0004 6414 84 (onder vermelding van ‘Elthetokerkgemeente’) of  INGB 0000 4306 02 (onder vermelding van 'Protestantse Gemeente A'dam betreft Elthetokerk).
 

Samenstelling bestuur

Het bestuur van de Elthetokerk ligt bij de kerkenraad die wordt gevormd door ambtsdragers uit deze gemeente. De leden van de kerkenraad zijn gekozen door en uit de leden van onze kerkelijke gemeente.

De wijkraad van kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente.

De algemene kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Amsterdam is eindverantwoordelijk, zij keurt de begroting en jaarrekening goed.
Onze kerk is met één lid vertegenwoordigd in de algemene kerkenraad en in het college van kerkrentmeesters van de Protestantse Gemeente te Amsterdam.

Doelstelling/visie

De Protestantse Kerk Amsterdam wil een inspirerende en wervende kerk zijn voor haar leden en voor anderen die op haar weg komen of naar wie zij bewust op zoek is. Onze roeping: Gods liefde gestalte geven in de stad.

De Elthetokerk is een open kerkgemeente, midden in de Indische buurt van Amsterdam. Een kleurrijke gemeente met mensen van alle leeftijden en sociale en culturele achtergrond: ras-Amsterdammers, studenten, jonge gezinnen en ouden-van-dagen ontmoeten elkaar ontmoeten tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook tijdens de doordeweekse activiteiten, zoals de rommelmarkt en de buurtmaaltijd.
We vormen graag een gastvrije plek van ontmoeting voor mensen uit allerlei culturen, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. Zonder het waardevolle van de traditie te verliezen zoeken we naar vernieuwing om vandaag relevant kerk te zijn. Niet alleen op zondag, maar de hele week door.

 

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘generale rechtspositie predikanten’. De beloning van overige medewerkers in loondienst is geregeld in de ‘arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse Kerk in Nederland’. De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u hier.

Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

 

Verslag activiteiten

Klik hier voor een uitgebreid overzicht van de activiteiten in de Elthetokerk.

 

Voorgenomen bestedingen

Hoewel de Protestantse Gemeente Amsterdam zich in een proces van verandering bevindt, sluiten de verwachte bestedingen nog nauw aan bij die van de voorgaande jaren. Het plaatselijke kerkenwerk vertoont een grote mate van continuïteit. Belangrijke onderdelen zijn: het pastoraat, de vieringen en andere reguliere activiteiten en het onderhoud van het gebouw. Daarnaast zijn we in de Elthetokerk ook de komende jaren druk bezig met activiteiten, zoals het avondgebed, de huiskamer, de kringen, de koffieochtend, de buurtmaaltijd en de rommelmarkt.

Toelichting

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland zorgen zelf voor hun inkomsten. De leden krijgen ieder jaar in januari via de actie Kerkbalans het verzoek om een financiële bijdrage te leveren aan de kerk waar ze bij horen.

Een groot deel van de inkomsten van onze wijkkerk wordt besteed aan pastoraat, in de vorm van salarissen voor predikant en kerkelijk werker en de organisatie van pastorale activiteiten. Daar horen onze zondagse vieringen ook bij.

Een ander deel van de inkomsten is bestemd voor de instandhouding van ons kerkgebouw, onderhoud, energie, belastingen en verzekeringen en aan de eigen organisatie. Een klein deel is bestemd voor het landelijke werk.

De kerken die aangesloten zijn bij de Protestantse Kerk in Nederland krijgen geen overheidssubsidie. Als zij een monumentaal kerkgebouw beheren, krijgen zij daar wel subsidie voor.